موقعیت رسالت روی نقشه
کرمانشاه-میدان فردوسی-ابتدای خیابان کسری